Baj­de­nov sin pri­zna­o kri­vi­cu i izbegao zatvor

Sin ame­ričkog pred­sje­dni­ka Džoze­fa Baj­de­na, Han­ter Baj­den, pris­tao je da se pred sa­ve­znim sudom izja­sni kri­vim po tri op­tužbe.

Dvi­je op­tužbe odno­se se na ne­po­dno­še­nje po­res­kih pri­ja­va na vri­je­me, a je­dna je op­tužba za po­sje­do­va­nje va­tre­nog oružja.

Ova pri­zna­nja naj­vje­ro­va­tni­je znače da će iz­bjeći za­tvor, što je iza­zva­lo ra­zličite rea­kci­je u ame­ričkom druš­tvu.

Ovim spo­ra­zu­mom se okončava du­go­go­diš­nja is­tra­ga Mi­nis­tar­stva prav­de o po­re­zi­ma i po­slo­vi­ma u inos­tran­stvu Han­te­ra Baj­de­na, ko­ji je pri­znao da se bo­ri sa za­vi­snošću od dro­ge na­kon smrti nje­go­vog bra­ta 2015. go­di­ne. Ta­kođe, spri­ječeno je i suđenje ko­je bi da­ni­ma ili ne­dje­lja­ma iza­zi­va­lo sa­op­šte­nja iz Bi­je­le kuće, ko­ja je snažno nas­to­ja­la da drži dis­tan­cu od čita­vog slučaja.

Baj­den, upi­tan o ra­zvo­ju si­tu­aci­je, re­kao je da je „ve­oma po­no­san na svog si­na“.

Spo­ra­zum ko­ji za­hti­je­va od mlađeg Baj­de­na da pri­zna kri­vi­cu us­ko je fo­ku­si­ran na krše­nje za­ko­na o po­re­zu i oružju, a ne na ne­što ši­re ili ve­za­no za pred­sje­dni­ka. Bez ob­zi­ra na to, Do­nald Tramp, biv­ši pred­sje­dnik SAD, i dru­gi re­pu­bli­kan­ci kri­ti­ku­ju i nje­ga i Mi­nis­tar­stvo prav­de.

Tramp je upo­re­dio spo­ra­zum sa „pu­kom sao­braćaj­nom ka­znom“, do­da­jući da je „sis­tem po­kva­ren“, dok je pred­sje­da­va­jući Pred­sta­vničkog do­ma Ke­vin Me­kar­ti upo­re­dio ovaj is­hod sa slučajem Tram­po­vih do­ku­me­na­ta ko­ji sa­da ide ka sa­ve­znom su­du i re­kao da „ako ste pred­sje­dni­kov sin, do­bi­ja­te naj­bo­lji do­go­vor“.

I ne­ki dru­gi zva­nični­ci, među ko­ji­ma je i Met Vi­ta­ker, biv­ši vrši­lac dužnos­ti gla­vnog tužioca SAD, kažu da „to što ste pred­sje­dni­kov sin ne bi tre­ba­lo da vas šti­ti od prav­de“.

„Spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce Han­te­ra Baj­de­na liči na fa­vo­ri­zo­va­nje i sa­mo će do­da­tno na­ru­ši­ti vje­ru ja­vnos­ti u pra­vičnost na­šeg pra­vo­su­dnog sis­te­ma“, pro­ko­men­ta­ri­sao je Vi­ta­ker ovaj slučaj.

S njim se, međutim, ne slaže ne­ka­daš­nji Tram­pov advo­kat Alan Der­šo­vic. On je re­kao da u po­res­kom pre­dme­tu „Han­ter Baj­den ni­je pri­vi­le­go­van, jer većina Ame­ri­ka­na­ca ko­ji ka­sne sa plaćanjem po­re­za uop­šte ni­su pro­ce­su­ira­ni“.

Pre­ma do­ku­men­tu po­dne­se­nom ame­ričkom Okružnom su­du u De­la­ve­ru, Han­ter Baj­den je op­tužen zbog ne­plaćanja sa­ve­znog po­re­za na do­ho­dak. Pre­ma sud­skim do­ku­men­tima, ni­je pla­tio vi­še od 200.000 do­la­ra sa­ve­znog po­re­za na pri­hod za 2017. i 2018. go­di­nu.

Fe­de­ral­na is­tra­ga pro­tiv Han­te­ra Baj­de­na počela je 2018. go­di­ne, a izbi­la je u ja­vnost u de­cem­bru 2020, mje­sec da­na na­kon pred­sje­dničkih izbo­ra, ka­da je ot­krio da je do­bio sud­ski po­ziv kao dio kon­tro­le nje­go­vih po­re­za od Mi­nis­tar­stva prav­de.

Tu su tražene in­for­ma­ci­je o po­slo­va­nju Han­te­ra Baj­de­na sa broj­nim su­bje­kti­ma, uključujući „Bu­ri­smu“, ukra­jin­sku ga­snu kom­pa­ni­ju čijem se odbo­ru pri­družio 2014. Taj po­tez je iza­zvao za­bri­nu­tost zbog per­cep­ci­je su­ko­ba in­te­re­sa, s ob­zi­rom na to da je Džozef Baj­den učes­tvo­vao u kre­ira­nju po­li­ti­ke SAD pre­ma Ukra­ji­ni.

Is­tra­ga Se­na­ta pod ta­daš­njom kon­tro­lom re­pu­bli­ka­na­ca ni­je pro­na­šla ni­je­dnu drža­vnu odlu­ku na ko­ju je di­rek­tno uti­cao rad Han­te­ra Baj­de­na.

Ta­da je Han­ter re­kao da je „uvje­ren da će pro­fe­si­onal­na i obje­kti­vna re­vi­zi­ja ovih stva­ri po­ka­za­ti da je vo­dio svo­je po­slo­ve za­ko­ni­to i na od­go­va­ra­jući način, uključujući i ko­rist pro­fe­si­onal­nih po­res­kih sa­vje­tni­ka“.

Po­red ovo­ga, Han­ter Baj­den je pos­ti­gao do­go­vor sa Mi­nis­tar­stvom prav­de i o op­tužbi da je ile­gal­no po­sje­do­vao va­tre­no oružje.

Izjaš­nja­va­njem o kri­vi­ci, Han­ter Baj­den iz­bje­ga­va suđenje i ma­lo je vje­ro­va­tno da će pro­ves­ti vri­je­me u za­tvo­ru, iako o to­me na kra­ju odlučuje sud.

On je op­tužen na osno­vu in­for­ma­ci­je, odno­sno zva­ničnog do­ku­men­ta ko­ji izno­si op­tužbe pro­tiv nje­ga, ali se u ovom slučaju ne za­hti­je­va gla­sa­nje ve­li­ke po­ro­te. Ka­ko pi­še „New York Ti­mes“, Han­ter je pla­tio sav za­os­ta­li po­rez i ka­ma­te 2021. go­di­ne.

Oso­ba ko­ja je upo­zna­ta sa is­tra­gom re­kla je za AP da bi Mi­nis­tar­stvo prav­de pre­po­ručilo dvo­go­diš­nju uslo­vnu ka­znu ka­da je u pi­ta­nju ne­plaćanje po­re­za, ali da na kra­ju ipak su­di­ja odlučuje.

Op­tužbu za na­mjer­no ne­po­dno­še­nje po­res­ke pri­ja­ve fe­de­ral­ni tužioci ri­jet­ko ko­ris­te kao pri­mar­nu, pre­ma po­da­ci­ma iz Službe za kli­ring za pris­tup tran­sa­kci­ja­ma na Uni­ver­zi­te­tu Si­ra­ku­za. Bi­lo je sa­mo 48 ta­kvih kri­vičnih go­nje­nja u po­slje­dnjih šest fis­kal­nih go­di­na.

Op­tužba za oružje, u ve­zi sa ko­jom je ta­kođe pos­ti­gnut do­go­vor, pre­dviđa ma­ksi­mal­nu ka­znu do 10 go­di­na za­tvo­ra.

U su­šti­ni, to što je Han­ter Baj­den pri­znao kri­vi­cu po ove tri tačke znači da je slučaj za­vršen, osim ako ne bu­de pre­kršio do­go­vor sa su­dom. Obično su­di­ja ša­lje re­do­vne pro­vje­re ka­ko bi se uvje­rio da op­tuženi sve po­štu­je.

Ako se po­kaže da je ne­gdje pre­kršio do­go­vor sa su­dom, sve se po­ni­šta­va i vraća se kri­vična pri­ja­va, ko­ja u slučaju Han­te­ra Baj­de­na no­si naj­vi­še de­ce­ni­ju za­tvo­ra. Međutim, ako se bu­de pridržavao pra­vi­la, slučaj će bi­ti iz­bri­san iz nje­go­vog do­si­jea.

Po­li­tičari iz Re­pu­bli­kan­ske stran­ke ni­su za­do­vo­ljni ova­kvim epi­lo­gom pe­to­go­diš­nje is­tra­ge ko­ja se vo­di pro­tiv Han­te­ra Baj­de­na, pa otud i rea­kci­ja Tram­pa i Me­kar­ti­ja ko­ji su kri­ti­ko­va­li čitav sis­tem.

Ta­kođe, re­pu­bli­kan­ci u Pred­sta­vničkom do­mu ame­ričkog Kon­gre­sa su po­sli­je na­go­dbe Han­te­ra Baj­de­na, u po­se­bnom ko­mi­te­tu, izni­je­li tran­skript svje­dočenja dvo­ji­ce uzbu­nji­vača, tvrdeći da se Džozef Baj­den mi­je­šao u is­tra­gu ko­ris­teći Mi­nis­tar­stvo prav­de.

O to­me su, ka­ko pi­še u tran­skrip­tu, svje­dočili Ge­ri Še­pli, zva­ničnik iz Po­res­ke upra­ve, kao i još je­dan ne­ime­no­va­ni agent iz te in­sti­tu­ci­je.

„Uzbu­nji­vači opi­su­ju da je Baj­de­no­vo Mi­nis­tar­stvo prav­de in­ter­ve­ni­sa­lo i pre­ko­račilo ovlašćenja ka­ko bi za­šti­ti­lo nje­go­vog si­na odu­go­vlačenjem, skre­ta­njem i kočenjem is­tra­ge u to­ku o na­vo­dnim po­res­kim zločini­ma Han­te­ra Baj­de­na“, re­kao je li­der ko­mi­te­ta ko­ji je obja­vio tran­skript, re­pu­bli­ka­nac Džej­son Smit.

Između os­ta­log, Še­pli tvrdi i da je drža­vni tužilac Me­rik Gar­land odbio zah­tjev ame­ričkog tužioca za­duženog za is­tra­gu o Han­te­ru Baj­de­nu, Dej­vi­da Vaj­sa iz De­la­ve­ra, da bu­de ime­no­van za spe­ci­jal­nog advo­ka­ta. To bi mu da­lo is­ti sta­tus kao tužiocu ko­ji vo­di is­tra­gu o Tram­pu, prenosi „EuroNews“.

Mi­nis­tar­stvo prav­de de­man­to­va­lo je tvrdnje uzbu­nji­vača, re­kav­ši da Dej­vid Vajs ima pu­nu na­dležnost nad slučajem. Gar­land je ta­kođe odba­cio ova­kve tvrdnje, kri­ti­ku­jući ono što je na­zvao „na­pa­di­ma na ne­za­vi­snost suđenja“.

„Vajs ni­ka­da ni­je upu­tio ta­kav zah­tjev i uvi­jek je imao pu­na ovlašćenja da po­dne­se tužbu gdje god i ka­ko god je sma­trao pri­kla­dnim pro­tiv si­na pred­sje­dni­ka Džoze­fa Baj­de­na. Ako Vajs želi da svje­doči pred Kon­gre­som, mi­nis­tar­stvo mu neće sta­ja­ti na pu­tu“, re­kao je Gar­land.

U ši­rem smi­slu, Gar­land je snažno odba­cio kri­ti­ke re­pu­bli­ka­na­ca spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce za pred­sje­dni­ko­vog si­na po tri tačke.

„Ne­ki su odlučili da na­pa­dnu in­te­gri­tet Mi­nis­tar­stva prav­de, tvrdeći da ne­ma­mo is­ti tre­tman pre­ma svi­ma. Ovo pred­stav­lja na­pad na in­sti­tu­ci­ju ko­ja je od su­štin­skog značaja za ame­ričku de­mo­kra­ti­ju i od su­štin­skog značaja za be­zbje­dnost ame­ričkog na­ro­da“, na­veo je Gar­land.

Tanjug/AP

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.